Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Podmínky”) e-shopu Inkahands,  provozující
Patricia Sanchez Flores , se sídlem Graficka 2337/30 Praha 5 Smichov , identifikační číslo
87252449, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. S/P13-21995/2021/ŽÚ vedeném u
Městska části Praha 13 e-mail: info@inkahands.com tel. +420 773550776 (dále jen
„Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás,
jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní
smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách
https://www.inkahands.com Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou
obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete na webových stránkách
https://www.inkahands.com. Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy.
Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně
měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu
účinnosti předchozího znění Podmínek. Internetový obchod je prodávajícím provozován na
webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.inkahands.com(dále jen „webová
stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
Smlouva je uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní
webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).
1.2. Cena je finanční částka, kterou bude hradit kupující za Zboží;
1.3. Cena za dopravu je finanční částka, kterou bude kupující hradit za doručení Zboží, a to
včetně ceny za jeho zabalení;
1.4. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
1.5. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
1.6. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na
Celkovou cenu;
1.7. Objednávka je závazný návrh kupujícího na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s
prodávajícím;
1.8. Uživatelský účet je účet zřízený na základě sdělených údajů kupujícího, jež umožňuje
uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
1.9. Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, dále jen „kupující“;
1.10. Zboží je vše, co kupující může nakoupit na E-shopu.
2. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ
○ Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.
○ Při nákupu Zboží je povinnost kupujícího poskytnout prodávajícímu všechny
informace správně a pravdivě. Informace poskytnuté v Objednávce jsou
považovány za správné a pravdivé.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

○ Smlouvu s prodávajícím je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
○ Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání
kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků
na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové
připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady
se neliší od základní sazby.
○ Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní
obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména tyto informace:
1. Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu se označí Zboží, o jehož
nákup má kupující zájem, tlačítkem „Koupit“);
2. Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a
požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace jsou zadány v
rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu,
přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně jsou
uvedeny automaticky na základě zvolného Zboží kupujícím, způsobu jeho
doručení a platby;
3. Identifikační a kontaktní údaje kupujícího sloužící k doručení Zboží,
zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a
e-mailovou adresu.

○ Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a
měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na
možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do
objednávky. Před objednáním zboží je nutné, aby kupující potvrdil seznámení se
a souhlas s těmito obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních
údajů, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a
souhlasu slouží zatrhávací políčko. Prodávající upozorňuje kupujícího, že
vložením zboží do košíku nedochází k rezervování zboží ani jeho ceny.
Prostřednictvím stisku tlačítka „OBJEDNAT s povinností platby“ kupující
Objednávku dokončí. Po stisku tlačítka „OBJEDNAT s povinností platby“ jsou
všechny vyplněné informace odeslány přímo prodávajícímu.
○ Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí
elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v
uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
Součástí potvrzení je shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy
e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění
přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást
Smlouvy. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí
objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou
poštou, a to na adresu elektronické adresy kupujícího.
○ V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůže prodávající Objednávku
potvrdit, bude kontaktovat kupujícího a zašle mu nabídku na uzavření Smlouvy v
pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena
ve chvíli, kdy kupující nabídku potvrdí.
○ V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná
Cena, prodávající není povinnen Zboží kupujícímu za tuto Cenu dodat ani v
případě, kdy obdržel potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V
takové situaci bude prodávající kupujícího bezodkladně kontaktovat a zašle mu
nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce.
Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy kupující nabídku

potvrdí. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena
neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
○ V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, vzniká kupujícímu závazek k zaplacení
Celkové ceny.
○ V případě, že kupující má zřízen Uživatelský účet, může učinit Objednávku jeho
prostřednictvím. I v takovém případě má kupující povinnost zkontrolovat
správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby
Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu,
výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat identifikační údaje
kupujícího.
○ Pokud je využita sleva na nákup Zboží, pro poskytnutí slevy je nutné, aby
kupující v rámci návrhu Objednávky vyplnil údaje o této slevě do předem
určeného pole. Pokud tak učiní, bude mu Zboží poskytnuto se slevou.

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET
○ Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující
přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní
může kupující provádět objednávání (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že
to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání a
rezervaci zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
○ Při registraci na webové stránce a při objednávání a rezervaci zboží je kupující
povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v
uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání nebo rezervaci
zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
○ Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (tj. emailovou
adresou kupujícího) a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost
ohledně údajů nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. V případě, že
dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.
○ Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
○ Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující
svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší
své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
○ Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a
to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
třetích osob.

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
○ Cena zboží je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a ve
Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a
Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu
Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu
Objednávky je též uvedena Cena za dopravu.
○ Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
kombinovat
○ Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených
zákonem.
○ Platbu Celkové ceny může kupující uhradit následujícími způsoby:
1. Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v
rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je
Celková cena splatná do 7 dnů.

2. Kartou online, Google Pay, Apple Pay. V takovém případě probíhá platba
přes platební bránu Shoptet Pay, přičemž platba se řídí podmínkami této
platební brány. V případě platby kartou online je Celková cena splatná
okamžitě. Akceptujeme platby kartami MasterCard a Visa.
3. Hotově nebo kartou přes platební terminál při převzetí (pouze u dopravy
po Praze). V případě platby hotově nebo platební kartou přes platební
terminál je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

○ Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude
zaslána na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v Objednávce. Faktura bude
též dostupná v Uživatelském úču. Prodávající není plátcem daně z přidané
hodnoty.
○ Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a
Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena
zaplacena připsáním na účet prodávajícího, v ostatních případech je zaplacena v
okamžik provedení platby.

6. DODACÍ PODMÍNKY, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI
○ Objednané zboží kupujícím expedujeme do 3 pracovních dnů od přijetí
objednávky (v případě platby bankovním převodem do 3 pracovních dnů od
připsání částky na účet prodávajícího). O expedici zboží bude kupující
informován e-mailem. V případě, že zboží nebude momentálně na skladě v
potřebném množství, bude Vás prodávající informovat o náhradním termínu
expedice.
○ Je-li uzavřena kupní smlouva způsobem dle čl. 3 těchto obchodních, prodávající
doručí zboží prostřednictvím dopravce Česká pošta – Balík do ruky nebo
dopravou po Praze.
○ Kupující může zvolit možnost doručení prostřednictvím výdejen Zásilkovna,
Z-BOX, Balíkovna.
○ Doba dodání zboží je závislá na výběru typu přepravy přepravní společnosti.
Zboží bude následně doručeno v expediční lhůtě dopravce dle zvoleného
způsobu dodání.
○ V případě dopravy po Praze Vás budeme vždy o možnosti předání Zboží
informovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.
○ V případě doručení zboží prostřednictvím dopravce se připočítává k uvedené
ceně zboží expediční poplatek (vyjma dopravy po Praze). Výše dopravného
naleznete na stránkách www.inkahands.com/doprava/. Všechny ceny jsou
uvedeny včetně DPH.
○ Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce, a to k okamžiku odeslání
potvrzení objednávky kupujícímu. Ceny uvedené v internetovém obchodu
prodávajícího platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území
České republiky.
○ Náklady spojené s balením zboží prodávající samostatně neúčtuje, jsou zahrnuty
v expedičním poplatku.
○ Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.
○ Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost
obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit
dopravci a prodávajícímu. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o
neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není povinností kupujícího Zboží od
dopravce převzít.
○ Nepřevezme-li kupující zboží, jedná se o porušení povinností z kupní smlouvy a
prodávajícímu náleží nárok na náhradu škody ve výši objednávky včetně

poplatků za dopravu. Zároveň to, že Zboží nepřevezme, není odstoupení od
Smlouvy.
○ Pokud se prodávající rozhodne odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v
den, kdy toto odstoupení doručí kupujícímu. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv
na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody,
pokud vznikla.
○ V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutné zboží doručovat opakovaně
nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen
uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady
spojené s jiným způsobem doručení. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů
budou zaslány na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou ve Smlouvě a jsou
splatné 14 dnů od doručení e-mailu.
○ Nebezpeční škody na Zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy ho
převezme. V případě, kdy Zboží nepřevezme, s výjimkou případů dle čl. 10
Podmínek, nebezpečí škody na Zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy
měl možnost ho převzít, ale z důvodů na jeho straně k převzetí nedošlo. Přechod
nebezpečí škody na Zboží na kupujícího znamená, že od tohoto okamžiku nese
veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli
znehodnocením Zboží.
7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
○ Prodávající zaručuje, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 14
Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:
1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti,
funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
2. je vhodné k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž souhlasí;
3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu
k montáži nebo instalaci;
4. je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
5. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti,
kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož
druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná
prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním
řetězci, zejména reklamou nebo označením;
6. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných
pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat; a
7. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které
kupujícímu byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.

○ Kupující bere na vědomí skutečnost, že se jedná o ruční výrobu a každý výrobek
může mít mírné odchylky týkající se kvality a barvy, které se mohou u řemeslně
zhotovovaných produktů vyskytnout a nemohou být důvodem na podání
reklamace. Kupující bere na vědomí, že všechny rozměrové údaje mají pouze
informativní a orientační charakter a že vyobrazení uvedené na www stránkách
může působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v
technickém prostředku kupujícího, proto je kupující povinen se vždy seznámit s
celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Prodávajícího.
○ Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až
2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

○ V případě, že Zboží bude mít vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá
z podmínek dle čl. 1, může kupující takovou vadu oznámit prodávajícímu a
uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či
dopisu na adresu uvedenou u identifikačních údajů prodávajího. Pro reklamaci
může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který tvoří
přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak
bude vada vyřešena, přičemž tuto volbu není možné následně bez souhlasu
prodávajícího změnit. Reklamace je vyřízena v souladu s uplatněným právem z
vadného plnění.
○ Má-li Zboží vadu, má kupující následující práva:
1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním
chybějící části Zboží; nebo
2. na odstranění vady opravou Zboží,

Ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem
nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by
Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných
obtíží pro kupujícího.
● Prodávající je oprávněn odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně
nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez
vady.
● Dále má kupující právo na:
1. přiměřenou slevu z Ceny; nebo
2. odstoupení od Smlouvy,

jestliže:
1. prodávající odmítne vadu odstranit nebo ji neodstraní v souladu s právními předpisy;
2. se vada projeví opakovaně,
3. je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo
4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v
přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
● Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.
● V případě, že si vadu na Zboží způsobil kupující sám, práva z vadného plnění mu
nenáleží.
● Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u
použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
● Při uplatnění reklamace je kupujícímu vystaveno písemné potvrzení, ve kterém bude
uvedeno:
1. datum, kdy byla reklamace uplatněna;
2. co je obsahem reklamace;
3. jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje;
4. kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
● Nedohodne-li se na delší lhůtě prodávající s kupujícím, do 30 dnů od obdržení reklamace
prodávající odstraní vady a poskytne kupujícímu informaci o vyřízení reklamace na
uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, může kupující odstoupit od
Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
● O vyřízení reklamace bude prodávající informovat e-mailem a vydá kupujícímu potvrzení
o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží kupujícímu
náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je kupující povinnen prokázat, např.

účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady
dodáním nového Zboží, je povinností kupujícího prodávajícímu původní Zboží vrátit,
náklady na toto vrácení však hradí prodávající.
● V případě, že kupující je podnikatel, je jeho povinností oznámit prodávajícímu a vytknout
vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do tří dnů od
převzetí Zboží.
● V případě, že kupující je spotřebitel, má právo uplatit práva z vadného plnění u vady,
která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.
8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
○ K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi prodávajícím
a kupujícím od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto
článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost
odstoupení výslovně uvedena.
○ V případě, že kupující je spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své
podnikatelské činnosti, má v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku
právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření
Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho
převzetí. V případě, že kupující s prodávajícím uzavřel Smlouvu, jejímž
předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato
lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že
byla uzavřena Smlouva, na základě které bude prodávající kupujícímu Zboží
dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.
○ Od Smlouvy může kupující odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem
(zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na adresu prodávajícího uvedenou u
identifikačních údajů). Pro odstoupení může kupující využít také vzorový formulář
poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.
○ Ani jako spotřebitel nemůže kupující od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je
předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.
○ Lhůta k odstoupení dle čl. 2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud v jejím
průběhu kupující odešlete oznámení prodávajícímu, že od Smlouvy odstupuje.
○ V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 2 Podmínek je kupující povinnen
prodávajícímu zaslat Zboží do 14 dnů od odstoupení a nese náklady spojené s
navrácením zboží k prodávajícímu. Kupující má nárok na vrácení Ceny za
dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží,
který je pro dodání Zboží nabízeno. V případě odstoupení z důvodu, že
prodávající poruší uzavřenou Smlouvu, hradí i náklady spojené s navrácením
zboží k prodávajícímu do výše Ceny za dopravu odpovídající výši nejlevnějšímu
nabízenému způsobu dodání Zboží, který je při dodání Zboží nabízeno.
○ V případě odstoupení od Smlouvy bude kupujícímu vrácena Cena na účet do 14
dnů ode dne účinnosti odstoupení, ze kterého byla připsána, případně na účet
zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží
obdrží prodávající, nebo mu kupující prokáže, že došlo k jeho zaslání zpět
prodávajícímu. Zboží prodávajícímu vracejte čisté, pokud možno včetně
originálního obalu.
○ V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 2 Podmínek kupující odpovídá
prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s
tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi
a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým by se se Zbožím seznamoval v kamenné
prodejně. V případě, že prodávající ještě nevrátil kupujícímu Cenu, je prodávající

oprávněn pohledávku z titulu nákladů započíst na pohledávku kupujícího na
vrácení Ceny.
○ Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než bude
kupujícímu dodáno Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné
Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v
povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 1 Podmínek. Prodávající
může od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že kupující uvedl v Objednávce
záměrně nesprávné informace. V případě, že kupující nakupuje zboží v rámci své
podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, je prodávající oprávněn od Smlouvy
odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.
9. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI
○ Prodávající není ve vztahu ke kupujícím vázán žádnými kodexy chování ve
smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
○ Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické
adresy tvorime@lamaste.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající na
elektronickou adresu kupujícího.
○ K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká
obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20
869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line
nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je
možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je
spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
○ Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44,
110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je
kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o
změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení
spotřebitelských sporů on-line).
10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
○ Pokud právní vztah prodávajícího a kupujícího obsahuje mezinárodní prvek (tedy
například bude zboží zasláno mimo území České republiky), bude se vztah vždy
řídit právem České republiky. Pokud spotřebitel, není tímto ujednáním dotčen,
práva kupujícího plynou z právních předpisů.
○ Veškerou písemnou korespondenci si prodávající s kupujícím bude doručovat
elektronickou poštou. E-mailová adresa je uvedena u identifikačních údajů
prodávajícího. Prodávající bude doručovat korespondenci na e-mailovou adresu
kupujícího uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou nás
kupující kontaktoval.
○ Smlouvu je možné měnit pouze na základě písemné dohody kupujícího a
prodávajícího. Prodávající je oprávněn měnit a doplnit tyto Podmínky. Tato změna
se nedotýká již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po
účinnosti této změny. Informace o změně budou zaslány na e-mailovou adresu
kupujícího nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud prodávající od
kupujícího do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdrží výpověď uzavřené
Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky
součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po
účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že kupující podá výpověď, činí 2
měsíce.
○ V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa,
pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), prodávající nenese

odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší
moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, prodávající i
kupující má právo od Smlouvy odstoupit.
○ Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro
odstoupení od Smlouvy.
○ Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u prodávajícího,
ale není přístupná kupujícímu. Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím
Objednávky kupující obdrží e-mailem a bude mít vždy přístup ke Smlouvě i bez
součinnosti prodávajícího.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti 08. 1 .2024

Zpět do obchodu